ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ โอก้า (ooca)


1. การใช้งานกลุ่มไซท์ (Use of the Site)

บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด (“เทเลเมดิก้า”, “บริษัทฯ”) ดำเนินการทำงาน เวบไซท์ www.ooca.co และรวมไปถึงเวบไซท์อื่นๆและ แอพพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการ Android และ iOS ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการใช้งานนี้ (“กลุ่มไซท์”) บริษัทฯให้บริการการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) (“บริการ”) ให้แก่กลุ่มผู้รับคำแนะนำ (“สมาชิก”) เพื่อรายงานประวัติทางการแพทย์ และ เชื่อมต่อกับ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ( ผู้ให้คำแนะนำ) เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม ซึ่งการเข้าใช้ กลุ่มไซท์ ท่านตกลงเห็นด้วยที่จะดำเนินการใช้งานภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่ปรากฎบนกลุ่มไซท์ ถ้าท่านไม่พึงประสงค์ที่จะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไข ท่านจะไม่สามารถรับการบริการจากกลุ่มไซท์ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้

2. การให้บริการทางสุขภาพ (Health care Service)

แพทย์/ ผู้ให้คำแนะนำผ่าน กลุ่มไซท์ของบริษัทฯ ทุกคน เป็นกลุ่มวิชาชีพอิสระที่รับผิดชอบในแต่ละครั้งของการ บริการของท่านเท่านั้น บริษัทฯไม่ได้ปฎิบัติเวชกรรม หรือให้บริการเฉพาะทางวิชาชีพใดๆและไม่แทรกแซงปฎิบัติเวชกรรม หรือบริการเฉพาะทางวิชาชีพใดๆ ต่อผู้ให้บริการ ซึ่งแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อการให้คำแนะนำและการร้องเรียนของแต่ละท่านเอง ทางบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่โปรโมตบริการ หรือจัดหาลิงก์ (link) นั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแนะนำใดๆที่ท่านได้รับจากแพทย์ผู้ให้คำแนะนำ

3. เนื้อหาของกลุ่มไซท์ (Site Content)

ไม่มีเนื้อหาอื่นใดของกลุ่มไซท์(นอกเหนือจากคำแนะนำที่ได้รับจากแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำ) ที่นับเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ หรือเป็นการรับประกัน หรือการสนับสนุนว่า ยาหรือการรักษาใดๆนั้นปลอดภัยและได้ผลสำหรับท่าน

4. หนังสือยินยอมเข้ารับการให้บริการ (Inform Consent)

ก. การแพทย์ระยะไกล (Telehealth) คือการให้บริการทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีโต้ตอบทางภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ทางกายภาพเดียวกัน ระหว่างการให้คำปรึกษาสุขภาพทางไกล ท่านอาจต้องให้ข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของประวัติทางสุขภาพและประวัติส่วนตัวของท่าน ผ่านการโต้ตอบผ่าน ภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารทางไกลอื่นๆ และ แพทย์/ผู้ให้คำแนะนำนั้นอาจตรวจร่างกายของท่านผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว

ข. การรับคำแนะนำทางสุขภาพระยะไกลจากผู้ให้คำแนะนำจากกลุ่มแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำนั้นไม่มี จุดประสงค์ที่จะแทนที่การพบแพทย์ระดับปฐมภูมิ หรือแทนที่การรักษาอย่างถาวรได้ ท่านอาจเข้ารับการให้คำแนะนำต่อเนื่องกับแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำบางคน ซึ่งในการเข้าพบครั้งแรกกับผู้ให้คำแนะนำเป็นเพียงการเริ่มการรับคำปรึกษา (เพื่อพิจารณา แนวทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านในการดูแล) และอาจไม่จำเป็นจะต้องเข้าพบต่อเนื่องเสมอไป ท่านควรมองหาความช่วยเหลือ ฉุกเฉิน หรือ การติดตามการดูแล เมื่อได้รับการแนะนำจาก แพทย์/ผู้ให้คำแนะนำ หรือเมื่อมีความจำเป็น และ เข้ารับการปรึกษากับแพทย์/กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ประจำของท่านตามคำแนะนำต่อไป

บริษัทฯอาจทำการนัดหมายสำหรับการตรวจติดตาม ผ่าน กลุ่มไซท์ หรือ ผู้ให้บริการรายอื่น ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนผู้ใช้บริการ (Customer support service) เพื่อติดตามผลหลังจากการได้รับยา ผลข้างเคียง หรือผลแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งประโยชน์ของการใช้บริการของกลุ่มไซท์ของบริษัทฯ คือการเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่าน แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการทางการแพทย์ทางไกลนั้นมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับการให้การบริการทางสุขภาพอื่นๆ

ความเสี่ยงเหล่านั้นได้แก่ (แต่ไม่จำเพาะ):

ค. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ท่านรับทราบและเข้าใจและยอมรับว่า: