ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ อูก้า (ooca)

1. การใช้งานกลุ่มไซท์ (Use of the Site)

บริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด (“เทเลเมดิก้า”, “บริษัทฯ”) ดำเนินการทำงาน เวบไซท์ www.ooca.co และรวมไปถึงเวบไซท์อื่นๆและ แอพพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการ Android และ iOS ที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขในการใช้งานนี้ (“กลุ่มไซท์”) บริษัทฯให้บริการการแพทย์ระยะไกล (Telemedicine) (“บริการ”) ให้แก่กลุ่มผู้รับคำแนะนำ (“สมาชิก”) เพื่อรายงานประวัติทางการแพทย์ และ เชื่อมต่อกับ กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ ( ผู้ให้คำแนะนำ) เพื่อรับคำแนะนำที่เหมาะสม ซึ่งการเข้าใช้ กลุ่มไซท์ ท่านตกลงเห็นด้วยที่จะดำเนินการใช้งานภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายที่ปรากฎบนกลุ่มไซท์ ถ้าท่านไม่พึงประสงค์ที่จะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไข ท่านจะไม่สามารถรับการบริการจากกลุ่มไซท์ หรืออย่างอื่นที่เกี่ยวข้องได้

2. การให้บริการทางสุขภาพ (Health care Service)

แพทย์/ผู้ให้คำแนะนำผ่าน กลุ่มไซท์ของบริษัทฯ ทุกคน เป็นกลุ่มวิชาชีพอิสระที่รับผิดชอบในแต่ละครั้งของการ บริการของท่านเท่านั้น บริษัทฯไม่ได้ปฎิบัติเวชกรรม หรือให้บริการเฉพาะทางวิชาชีพใดๆและไม่แทรกแซงปฎิบัติเวชกรรม หรือบริการเฉพาะทางวิชาชีพใดๆ ต่อผู้ให้บริการ ซึ่งแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำแต่ละคนจะรับผิดชอบต่อการให้คำแนะนำและการร้องเรียนของแต่ละท่านเอง ทางบริษัทฯ หรือบุคคลภายนอกที่โปรโมตบริการ หรือจัดหาลิงก์ (link) นั้นไม่มีความรับผิดชอบต่อคำแนะนำใดๆที่ท่านได้รับจากแพทย์ผู้ให้คำแนะนำ

3. เนื้อหาของกลุ่มไซท์ (Site Content)

ไม่มีเนื้อหาอื่นใดของกลุ่มไซท์(นอกเหนือจากคำแนะนำที่ได้รับจากแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำ) ที่นับเป็นคำแนะนำทางการแพทย์ หรือเป็นการรับประกัน หรือการสนับสนุนว่า ยาหรือการรักษาใดๆนั้นปลอดภัยและได้ผลสำหรับท่าน

4. หนังสือยินยอมเข้ารับการให้บริการ (Inform Consent)

ก. การแพทย์ระยะไกล (Telehealth) คือการให้บริการทางสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีโต้ตอบทางภาพเคลื่อนไหวและเสียงโดยผู้ป่วย และบุคลากรทางการแพทย์นั้นไม่ได้อยู่ในสถานที่ทางกายภาพเดียวกัน ระหว่างการให้คำปรึกษาสุขภาพทางไกล ท่านอาจต้องให้ข้อมูลสนทนาเกี่ยวกับรายละเอียดของประวัติทางสุขภาพและประวัติส่วนตัวของท่าน ผ่านการโต้ตอบผ่าน ภาพเคลื่อนไหวและเสียง หรือเทคโนโลยีทางการสื่อสารทางไกลอื่นๆ และ แพทย์/ผู้ให้คำแนะนำนั้นอาจตรวจร่างกายของท่านผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว

ข. การรับคำแนะนำทางสุขภาพระยะไกลจากผู้ให้คำแนะนำจากกลุ่มแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำนั้นไม่มี จุดประสงค์ที่จะแทนที่การพบแพทย์ระดับปฐมภูมิ หรือแทนที่การรักษาอย่างถาวรได้ ท่านอาจเข้ารับการให้คำแนะนำต่อเนื่องกับแพทย์/ผู้ให้คำแนะนำบางคน ซึ่งในการเข้าพบครั้งแรกกับผู้ให้คำแนะนำเป็นเพียงการเริ่มการรับคำปรึกษา (เพื่อพิจารณา แนวทางในการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านในการดูแล) และอาจไม่จำเป็นจะต้องเข้าพบต่อเนื่องเสมอไป ท่านควรมองหาความช่วยเหลือ ฉุกเฉิน หรือ การติดตามการดูแล เมื่อได้รับการแนะนำจาก แพทย์/ผู้ให้คำแนะนำ หรือเมื่อมีความจำเป็น และ เข้ารับการปรึกษากับแพทย์/กลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์ประจำของท่านตามคำแนะนำต่อไป

บริษัทฯอาจทำการนัดหมายสำหรับการตรวจติดตาม ผ่าน กลุ่มไซท์ หรือ ผู้ให้บริการรายอื่น ท่านจะสามารถเข้าถึงบริการสนับสนุนผู้ใช้บริการ (Customer support service) เพื่อติดตามผลหลังจากการได้รับยา ผลข้างเคียง หรือผลแทรกซ้อนอื่นๆ ซึ่งประโยชน์ของการใช้บริการของกลุ่มไซท์ของบริษัทฯ คือการเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มวิชาชีพทางการแพทย์และอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่าน แต่อย่างไรก็ตาม การให้บริการทางการแพทย์ทางไกลนั้นมีความเสี่ยงเช่นเดียวกันกับการให้การบริการทางสุขภาพอื่นๆ

ความเสี่ยงเหล่านั้นได้แก่ (แต่ไม่จำเพาะ):

  • ในบางกรณี ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นไม่เพียงพอ (เช่น ความคมชัดของภาพไม่เพียงพอ) ที่จะให้การตัดสินใจในการให้คำแนะนำจากผู้ให้บริการได้
  • ความล่าช้าของการพิจารณา ที่สามารถเกิดได้จากความผิดปรกติของเครื่องมืออิเลกโทรนิก ถ้าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ท่านอาจได้รับการติดต่อผ่านโทรศัพท์ หรือ การคมนาคมอื่นๆ
  • ในบางกรณี ข้อจำกัดในการเข้าถึงระเบียนประวัติทางการแพทย์ของท่านอาจะส่งผลให้เกิด ผลแทรกซ้อน หรือการแพ้ยา หรือความผิดพลาดอื่นๆได้
  • ถึงแม้ว่าจะมีมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลผู้ป่วย แต่ในบางกรณี มาตรการนั้นอาจล้มเหลว ทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลได้

ค. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ท่านรับทราบและเข้าใจและยอมรับว่า:

  • ท่านเข้าใจว่าท่านสามารถคาดหวังประโยชน์จากการใช้ กลุ่มไซท์ แต่ไม่มีการรับรองผลใดๆ
  • ท่านเข้าใจว่า กฏหมายที่คุ้มครองความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลทางสุขภาพนั้นสามารถใช้กับการให้บริการทางแพทย์ทางไกลได้ และได้รับจดหมายเตือนเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจากทางบริษัทแล้ว (จะอธิบายรายละเอียดต่อไป) การสื่อสารทางอิเลกโทรนิคและประวัติการรักษาจะผ่านการเข้ารหัสความปลอดภัยเสมอ
  • ถ้าประกันสุขภาพของท่านไม่สามารถครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นผ่านการให้บริการ ท่านต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายนั้น
  • แพทย์/ผู้ให้คำแนะนำอาจพิจารณาว่าการให้บริการผ่านกลุ่มไซท์นั้นไม่เหมาะสมต่อความต้องการต่อการรักษาของท่าน และอาจเลือกที่จะไม่ให้บริการแก่ท่านผ่านไซท์
  • ในการรักษาจิตเวชบำบัด ท่านจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการรักษา ระยะเวลาของการรักษา(ถ้าทราบ) และค่าใช้จ่าย ถ้าท่านสามารถขอความเห็นจากนักจิตวิทยาท่านอื่นหรือสิ้นสุดการรักษาได้เสมอ